O nama

Udruženje za fetalnu i neonatalnu medicinu

Profesor dr Darko Plećaš

Rođen je 1953. u Beogradu.

Medicinski fakultet u Beogradu upisao školske 1971/72. godine, diplomirao 29. aprila 1977. godine sa srednjom ocenom 9.53. Posle obavljenog opšteg lekarskog staža i položenog stručnog ispita 1979. godine, zapošljava se 1979. godine na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, gde radi i danas. Specijalistički ispit iz akušerstva i ginekologije položio je 2. oktobra 1984. godine sa odličnom ocenom. Poslediplomske studije “Alergologija i klinička imunologija” upisao je 1978. godine.

Magistarski rad “Učestalost Rh-izoimunizacije posle artificijelnih prekida trudnoće” odbranio je 9.decembra 1981. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (mentor prof. dr Vojin Šulović).

Doktorsku disertaciju “Dijagnostičke metode i postupci u trudnoći i porođaju i ishod trudnoća sa Rh-izoimunizacijom” odbranio je 2.decembra 1983. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (mentor prof. dr Vojin Šulović).

Profesor dr Snežana Plešinac

Dr Snežana (Dragoljub) Plešinac je rođena 1962.godine u Beogradu.

Zaposlena je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS u Beogradu od 1989. godine, ana Mdicinskom fakultetu od 1999.godine. Šef je odseka za urođene anomalije fetusa. Vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Ginekologija i akušerstvo i sekretar Katedre za postdiplomsku nastavu iz Humane repordukcije. Autor je velikog broja stručnih i naučnih radova. Predavač po pozivu na velikom broju domaćih i inostranih Kongresa. Učesnik na 2 naučna projekta. Objavila je veći broj poglavlja u monografijama i udžbenicima iz oblasti perinatalne medicine.